Regulamin usług

Regulamin świadczenia usług przez IMAGINIO Sp. z o. o.
I. Postanowienia ogólne
 1. Firma IMAGINIO Sp. z o. o. ul. Partyzantów 17/2A, 75-411 Koszalin, o numerze NIP 6692517454, REGON 321251162, zarejestrowana w rejestrze handlowym KRS pod numerem 427463 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 zł, zwany dalej Operatorem, świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin określa sposób świadczenia usług hostingowych przez Operatora, prawa i obowiązki Klienta, prawa i obowiązki Operatora oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy, a dokonanie opłaty abonamentowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu nie będą rozpatrywane.
 4. Operator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje wszystkich swoich Klientów poprzez zamieszczoną na stronie informację ZMIANA REGULAMINU.
II. Definicje
 1. Usługa to świadczone przez Operatora usługi serwerowe i domenowe, których oferta cenowa, jak i dokładna zawartość dostępne są wyłącznie na stronie internetowej hostinghouse.pl. Oferta i cena usług Operatora zamieszczone w innych źródłach nie stanowią oferty handlowej.
 2. Umowa to umowa zawierana przez Klienta z Operatorem, w ramach której Operator świadczy usługi hostingowe i domenowe na rzecz Klienta. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą wpłaty przez Klienta należności za wybraną Usługę na konto bankowe Operatora.
 3. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ma prawo zaciągać we własnym imieniu zobowiązania, w tym zawrzeć umowę z Operatorem.
 4. Dzień – ilekroć w Umowie jest mowa o dniach i o ile nie zostało powiedziane inaczej, należy przez to rozumieć dni kalendarzowe.
 5. Okres testowy – wyznaczony przez Operatora okres 7 dni zaczynający się od momentu założenia Usługi, w czasie którego Klient może zapoznać się z charakterystyką działania Usługi hostingowej, nie ponosząc przy tym kosztów z tytułu świadczonej Usługi, w wypadku nie zawarcia Umowy z Operatorem.
 6. Okres przejściowy – okres: 7 dni dla Usług hostingowych, 14 dni dla Usług domen internetowych lub 1 dzień dla Usług serwerów VPS liczonych od momentu wygaśnięcia Umowy do momentu nieodwracalnego usunięcia Usługi i zasobów z systemu informatycznego Operatora.
 7. Okres rozliczeniowy - minimalny okres, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe. Jeśli w specyfikacji Usługi nie zostało powiedziane inaczej, wynosi on 365 dni od chwili zawarcia Umowy.
III. Tryb zamówienia usługi
 1. Oferta usług oraz cennik Operatora dostępne są na stronie internetowej Operatora hostinghouse.pl.
 2. Złożenie zamówienia na wybraną Usługę następuje wyłącznie na podstawie wypełnionego i wysłanego drogą elektroniczną Formularza Zamówienia, znajdującego się na stronie internetowej Operatora hostinghouse.pl.
 3. Klient zobowiązany jest podać w Formularzu Zamówienia swoje prawdziwe dane osobowe i adresowe. Operator może zażądać od Klienta wysłania do Operatora w terminie 2 dni roboczych od wezwania kopii dokumentów potwierdzających podane przez niego dane w Formularzu Zamówienia usługi. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż dane podane przez Klienta są niezgodne z rzeczywistością Operator upoważniony jest do zaprzestania świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym bez prawa do zwrotu wpłaconej należności.
 4. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług jest odnotowanie na rachunku bankowym Operatora wpłaty ze strony Klienta, zgodnie z cennikiem Usług.
 5. Ostateczne uruchomione Usługi nastąpi w terminie 5 dni roboczych, liczonych od dnia odnotowania wpłaty na rachunku bankowym Operatora. Moment wpłaty pieniędzy na konto jest pierwszym dniem obowiązywania Umowy. Poprzez wpłatę wspomnianej należności, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego warunki.
 6. Klient wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT drogą elektroniczną. W przypadku, gdy Klient zażąda wysyłki faktury VAT pocztą tradycyjną, ponosi on koszty z tym związane oraz musi on zgłosić ten fakt Operatorowi przed dokonaniem płatności. Koszt wysyłki faktury VAT na adres Klienta pocztą tradycyjną listem poleconym wynosi 10 złotych + VAT i jest doliczany do faktury.
 7. Operator nie przyjmuje zapłaty w systemie podzielonej płatności (tzw. split payment), a Klient ten fakt akceptuje.
 8. W przypadku braku odnotowania wpłaty na rachunku bankowym Operatora w terminie 3 dni, liczonych od końca Okresu testowego, Operator zaprzestaje świadczenia Usługi. Dane przechowywane przez Klienta w ramach świadczonej Usługi zostają automatycznie skasowane.
 9. Rejestracja i odnowienie domen internetowych oraz certyfikatów SSL, ze względu na specyficzny charakter działania (niezależny od działań Operatora), obarczone są dodatkowymi warunkami:
  1. Po opłaceniu zamówienia domena lub certyfikat zostaną zarejestrowane/odnowione na wybrany w formularzu okres rozliczeniowy bez możliwości późniejszej rezygnacji w ustawowym terminie 14 dni (Klient wyraża zgodę oraz żąda wykonania Usługi przed upływem terminu przewidzianego do odstąpienia od umowy, mając świadomość, że wyrażenie tej zgody oraz złożenie tego żądania skutkuje tym, że nie jest uprawniony po wykonaniu Usługi do odstąpienia od umowy w trybie ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawie do odstąpienia od umowy),
  2. Domeny rejestrowane są na okres 365 dni z dokładnością co do minuty od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Operatora,
  3. Domeny rejestrowane są wg zasad ustalanych przez podmiot zarządzający wybranym rejestrem nazw domen internetowych. Regulaminy poszczególnych rejestratorów domen są dostępne na ich stronach internetowych, m.in.: dns.pl (NASK), eurid.eu (EURID), denic.de (DENIC), nic.uk (Nominet UK), icann.org (ICANN). Publiczne dane Klienta, jako abonenta domeny (WHOIS) mogą być udostępnione na zasadach określonych przez rejestratorów domen.
 10. Ze względu na specyfikę usługi serwerów VPS:
  1. Po opłaceniu zamówienia serwer VPS zostanie aktywowany na wybrany w formularzu okres rozliczeniowy bez możliwości późniejszej rezygnacji w ustawowym terminie 14 dni,
  2. Panel DirectAdmin jest integralną częścią usługi serwera VPS (Klient nie staje się właścicielem licencji w momencie zakupu serwera VPS).
  3. Usługa uruchamiana jest w czasie do 24 godzin w dni robocze od momentu zaksięgowania wpłaty. Czas ten może ulec wydłużeniu jeśli przyczyna jest niezależna od Operatora (np. ze względu na konieczność aktywacji licencji panelu DirectAdmin w firmie zewnętrznej).
IV. Sposób przedłużania Usługi
 1. W terminie do 14 dni przed końcem ważności Usługi Operator wysyła do Klienta, drogą elektroniczną informację o możliwości przedłużenia jej na następny okres rozliczeniowy, jednocześnie Operator zastrzega sobie prawo do nieprzedłużania umowy z Klientem na kolejny Okres rozliczeniowy, o czym Operator poinformuje Klienta drogą elektroniczną.
 2. Ze względu na sposób działania korespondencji e-mail, Operator nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie informacji o zbliżającym się terminie końca ważności Usługi. Datę ważności Usługi, Klient może sprawdzić samodzielnie w Panelu Klienta, na stronie internetowej hostinghouse.pl, po uprzednim zalogowaniu.
 3. Przedłużenie Usługi na kolejny Okres rozliczeniowy następuje w momencie zaksięgowania wpłaty przez Operatora. Przez zaksięgowanie wpłaty należy rozumieć otrzymanie potwierdzenia płatności w przypadku szybkich płatności online lub zatwierdzenie płatności na rachunku bankowym Operatora do dwóch dni roboczych od momentu odnotowania przelewu przez bank Operatora.
 4. W przypadku nie otrzymania opłaty za następny okres rozliczeniowy, Usługa po wygaśnięciu umowy jest blokowana wraz ze wszystkimi zasobami i przechodzi w Okres przejściowy.
 5. W przypadku nie otrzymania opłaty za następny okres rozliczeniowy do końca okresu przejściowego, Usługa świadczona Klientowi zostaje wykasowana z systemu wraz ze wszystkimi danymi w niej się znajdującymi.
 6. Przedłużenie umowy następuje na podstawie aktualnego cennika za świadczone przez Operatora Usługi.
 7. Możliwe jest przejście do wyższego pakietu hostingowego na warunkach określonych przez Operatora.
 8. Odnowienie domen internetowych z rozszerzeniem ".pl" będących w okresie kwarantanny, tj. nie później niż 25 dni po upływie terminu ważności domeny jest płatne dodatkowo 10,00 zł + VAT. Odnowienie pozostałych domen będących w okresie kwarantanny, tj. nie później niż 25 dni po upływie terminu ważności domeny jest płatne dodatkowo 200,00 zł + VAT. Po okresie kwarantanny odnowienie domeny nie jest możliwe.
V. Prawa i obowiązki Operatora
 1. Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi, bez prawa do zwrotu wpłaty za abonament, gdy:
  1. Klient złamał postanowienia niniejszego Regulaminu,
  2. Klient podał nieprawidłowe dane osobowe w Formularzu Zamówienia,
  3. Klient utrudnia korzystanie z serwera innym użytkownikom (w szczególności przez zbyt wysokie zużycie zasobów serwera, wysyłkę spamu itp.),
  4. Klient w sposób jawny korzysta w Usługi w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem polskim i międzynarodowym (w szczególności: publikowanie na stronach Klienta nielegalnej zawartości np. plików muzycznych, video i innych do których Klient nie posiada praw autorskich),
  5. Świadczenie usług przestaje być możliwe z przyczyn niezależnych od Operatora,
  6. Operator skorzystał wcześniej z prawa do nieprzedłużania Umowy bądź wypowiedział Umowę Klientowi,
  7. Zachodzi uzasadniona obawa, że usługa wykorzystywana będzie do celów niezgodnych z przeznaczeniem i charakterem Usługi, w szczególności gdy będzie wykorzystywana przez Klienta w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych Operatorowi lub innych podmiotów, a także gdy zachodzi uzasadniona obawa, że za pomocą usługi dokonywane będą działania stanowiące czyny zabronione.
 2. Operator ma prawo do informowania Klienta za pośrednictwem poczty e-mail o akcjach promocyjnych Operatora oraz o ważnych zdarzeniach związanych z działaniem Usługi.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do czasowych wyłączeń Usługi w celach konserwacji, po uprzednim powiadomieniu Klientów drogą elektroniczną.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania aktualizacji oprogramowania na podstawie, którego świadczona jest Usługa.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany adresu IP Usługi.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do nakładania czasowych lub stałych blokad na sieci i adresy IP.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do limitowania niektórych parametrów Usługi w celu utrzymania możliwie najwyższej jakości świadczonych usług.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania Usługi w przypadku przekroczenia limitów parametrów Usługi.
VI. Prawa i obowiązki Klienta
 1. Klient ma prawo do:
  1. Odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że zastosowanie mają wyjątki, określone w art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
  2. Zrezygnowania z Usługi w każdym czasie poprzez złożenie wypowiedzenia Umowy drogą elektroniczną bądź pisemnie na adres Operatora listem poleconym. W takiej sytuacji umowa zostaje rozwiązana na koniec okresu na jaki została zawarta,
  3. Zwrotu niewykorzystanej części abonamentu, o ile decyzję o rozwiązaniu umowy i zaprzestaniu świadczenia Usługi podjął Operator i nie wynika ona z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa polskiego, bądź międzynarodowego na podstawie wysłania na adres Operatora podpisanej faktury VAT korygującej,
  4. Rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i zwrotu niewykorzystanej części abonamentu w przypadku zmian postanowień niniejszego regulaminu, będących mniej korzystnymi dla Klienta. W sytuacji takiej Klient winien złożyć wypowiedzenie Umowy drogą elektroniczną bądź pisemnie na adres Operatora listem poleconym, w terminie 14 dni od wprowadzenia zmian w Regulaminie i wskazać które zmienione postanowienia Regulaminu są mniej dla niego korzystne. Nie wywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie nieskutecznym wypowiedzeniem Umowy,
 2. Klient jest zobowiązany do:
  1. Korzystania z Usługi zgodnie z przeznaczeniem, określoną specyfikacją techniczną oraz niniejszym Regulaminem,
  2. Dokonywania terminowych opłat za korzystanie z Usługi,
  3. Nie podejmowania prób złamania hasła innych Klientów oraz zabezpieczeń Operatora,
  4. Nie działania na szkodę innych Klientów,
  5. Nie instalowania skryptów lub stron www, które nadmiernie obciążają zasoby udostępniane przez Operatora lub godzą w interesy Operatora oraz pozostałych jego Klientów,
  6. Nie przechowywania w ramach Usługi plików kopii bezpieczeństwa danych dłużej niż 7 dni,
  7. Nie zbierania, przechowywania, przetwarzania i udostępniania w ramach Usługi danych, plików i transmisji, które naruszają prawa autorskie oraz w przypadku, gdy umowa licencyjna lub inne przepisy prawa polskiego bądź międzynarodowego na to nie zezwalają,
  8. Wykonywania regularnych kopii zapasowych swoich danych utrzymywanych na serwerze Operatora i składowania ich poza infrastrukturą Operatora.
VII. Wyłączenie odpowiedzialności Operatora
 1. Operator nie odpowiada za treści umieszczone na serwerze przez Klienta. Za treści te odpowiada wyłącznie Klient. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału Operatora. Jeżeli Operator poniesie straty finansowe z tytułu opublikowanych przez Klienta treści, klient zobowiązuje się pokryć w całości straty poniesione przez Operatora.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zaistniałe w związku z wejściem w posiadanie przez osoby trzecie hasła Klienta lub innych kodów zabezpieczających dostęp do Usług niezależnie od przyczyny która to spowodowała (np. udostępnienie hasła lub kodu osobie trzeciej przez Klienta, złamanie kodu lub hasła przez osobę trzecią).
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zaprzestania świadczeń Usługi zgodnie z prawem, Umową lub Regulaminem.
 4. Operator nie odpowiada za skutki spowodowane przerwą w świadczeniu Usług, które zostały spowodowane przez osoby trzecie bądź sytuacje wyjątkowe niezależne od Operatora tj. klęski żywiołowe, działania wojenne, ataki typu DoS i DDoS, awarie łącz telekomunikacyjnych, zdarzenia losowe.
 5. Operator nie bierze odpowiedzialności za niedoręczenie poczty elektronicznej (e-mail) do lub od Klienta.
 6. Operator nie jest zobowiązany do sporządza kopii zapasowej danych Usługi i nie jest zobowiązany do ich przywrócenia w przypadku ich utraty przez Klienta. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawodłowości w wykonywanych przez Operatora kopiach bezpieczeństwa danych Usługi.
 7. Operator nie odpowiada za problemy, bądź przerwy w działaniu infrastruktury internetowej Klienta, które uniemożliwiają mu korzystanie z Usługi.
 8. Operator nie bierze odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez Klienta w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych spowodowane przerwą w dostępie do serwera. W przypadku, gdy szkoda powstała z winy Operatora, jego odpowiedzialność nie może przewyższać kwoty opłat wniesionych przez Klienta w Okresie rozliczeniowym, w trakcie trwania którego wystąpiła szkoda.
VIII. Załączniki do regulaminu
 1. Regulaminy promocji są dostępne na stronie Operatora pod adresem:
  https://hostinghouse.pl/regulaminy_promocji
 2. Polityka prywatności dostępna jest na stronie Operatora pod adresem:
  https://hostinghouse.pl/polityka-prywatnosci
IX. Postanowienia końcowe
 1. W przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, sądem właściwym dla rozstrzygania spraw spornych będzie sąd powszechny w Koszalinie.
 2. Do umowy pomiędzy Klientem, a Operatorem zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.